Besöks­mål i platåbergs-
landskapet

Upp­täck hund­ra­tals spän­nan­de och vari­e­ran­de plat­ser som vitt­nar om histo­ri­en i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Plat­ser som visar spår från urti­da geo­lo­gis­ka pro­ces­ser med kon­ti­nen­ter som kroc­kar, upp­träng­an­de mag­ma och kilo­me­ter­tjock is. Som vitt­nar om de förs­ta män­ni­skor­nas liv i områ­det. Som berät­tar hur män­ni­skan genom alla tider använt ste­nen från ber­gen. Natur­skö­na plat­ser där en bara kan sit­ta och andas en stund.

* Plat­sen är, eller lig­ger i, ett naturreservat.

Bil­ling­ens fritidsområde

Rosens­ti­gen i Varnhem

Utsikts­plats Billingen

Skogs­mu­se­et på Remningstorp

Hull­sjön

Ber­ga­går­den

Plan­ta­ber­get

Ram­lak­lev

Fläms­lätt och Flämsjön*

Särestad lands­bygdsmu­se­um

Sil­ver­fal­let*

Kin­ne­kul­le­le­den

Thors­bergs stenbrott

Olje­ko­ken i Gössäter

Tom­tens kalkbrott

Cemen­tas nor­ra stenbrott

Gök­hems kyrka

Höjen­torps slottsruin*

Amund­torps skeppssättning

Agnestads kyr­ko­ru­in

Mell­da­la naturreservat*

Skul­torps­pro­fi­len

Syd­bil­ling­ens platå*

Väs­storp­så­sen*

Rus­ke­la källa*

Ökull-Bor­­re­­går­­den

Höjen­torp-Drott­­ning­­kul­­len*

Boc­­kas­­ke­­deå­­sen-Toran*

Smu­la ås*

Hea­le­det*

Bor­gun­da­ber­get*

Kle­va klintar*

Blängs­mos­sen*

Sko­gas­torp*

Dju­pa­da­len i Dala*

Dju­pa­da­len i Karleby*

Vrå­hå­lan*

Jät­ta­da­len*

Råbäcks kalk­bruk

Tova­ber­get

Myg­ge­ber­get

Gerums­ber­get

Brunnhems­ber­get

Hornborgasjön

Horn­bor­ga­sjön*

Hög­kul­len

Troll­hät­te­fal­len*

Åsle Tå

Älvut­sik­ten*

Mar­torps­fal­let*

Mös­se­berg

Bil­ling­e­le­den

Vand­rings­le­der Hal­­le- och Hunneberg

Sten­tor­get kvarnstenar

Geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Råda Ås

Geo­lo­gis­tig vid Bergagården

Munkäng­ar­na naturreservat*

Eke­ha­gen forntidsby

Fal­byg­dens museum

Väs­ter­göt­lands museum

Ran­stads­ver­ket

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Kin­­ne-Kle­va skif­fer­ol­je­verk och gruva

Gös­sä­ter meka­nis­ka stehuggeri

Dia­bas­brot­tet på Hunneberg*

Sil­­ver­­fal­­let-Karl­s­­fors*

Väst­ra Tun­hems kalkgruvor*

Grå­mur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsings­borg*

Bor­ge­halls Fornborg*

Ska­ra domkyrka

Lind­hol­men slottsruin

Läckö slott

Vit­te­ne kulturled

Häs­te­vads stenar*

Ekor­na­val­len

Lutt­ra gånggrift

Kar­le­by gånggrifter

Ols­bro­ste­nen

Gud­hems kloster

Tun brons­ål­ders­rö­se

Väs­ter­pla­na kyrka

Kin­­ne-Vedums kyrka

Fors­hems stenmuseum

Husa­by kyrka

Råda kyr­ka

Mös­se­berg fornborg

Hal­le­bergs fornborg*

Sand­stensk­le­ven vid Hällekis

Swerocks sten­brott

Mös­se­bergs utkikstorn

Trol­mens hamn

Sota­li­den Sto­ra Stolan

Ålle­berg*

Öglun­da grottor*

Ryds Grot­tor*

Val­le Härad

Råbäcks hamn

Mörkeklevs grot­ta*

Öster­pla­na hed och vall*

Flout­sik­ten*

Kål­landsö

Råda ås

Slätt­ber­gen*

Sprick­da­len vid Hal­­le- och Hunneberg

Ovan­da­len och Hallesnipen*

Klap­perstens­fäl­tet vid Grytet*

Väner­mu­se­et

Natu­rum Hornborgasjön*

Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens berg

Natu­rum Vänerskärgården

Pil­grims­le­den

Lil­la Stolan

Sto­ra sten­brot­tet på Kinnekulle

Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Lug­nås qvarnstensgruva*

Aske­ber­ga skeppssättning

Käll­by hallar

Fly­hov hällristningar

Varn­hem

Kata Gård

Kake­led

Klyf­ta­mon*

Hin­dens Rev*

Gyl­le­ne spiken*

Varvs­ber­get

Nord­kro­ken