En av Väs­ter­göt­lands vack­ras­te run­ste­nar är Olsbrostenen.

Date­ring­en är osä­ker, men runor­na rista­des tro­li­gen på 970-talet. För­u­tom runin­skrif­ten har ste­nen en prakt­full bild­be­rät­tel­se som avbil­dar det man kal­lar “Det sto­ra dju­ret”. Den­na avbild­ning är Väs­ter­göt­lands mest prakt­ful­la, vikin­ga­ti­da rist­ning. Tex­ten berät­tar om Olav som omkom i Est­land, möj­li­gen del­tog den­ne Olav i Harald Blå­tands härj­ning­ar i öster­led. Rist­ning­en är utförd på ett gra­nit­block, över två meter högt.

Hit­ta Hit