Lugnås­ber­get är ett av våra mins­ta pla­tå­berg och även det som lig­ger längst norrut. Högs­ta punk­ten är 155 meter över havet. Lug­nås­ber­get består näs­tan bara av sand­sten – ett litet lager av alun­skif­fer finns vid top­pen. Tro­li­gen fanns det bara ett myc­ket tunt lager av dia­bas här, eller ing­en dia­bas alls – och det­ta gjor­de att ber­get sak­na­de sin skyd­dan­de hät­ta och de övers­ta sedi­men­tä­ra bergar­ter­na har ero­de­rats bort. Sedan 1100-talet fram till i bör­jan av 1900-talet har det bru­tits kvarn­ste­nar i Lug­nås­ber­gets gru­vor och dag­brott. Runt om på ber­get finns spå­ren kvar av kvarnstens­till­verk­ning­en i form av cir­ka 600 dag­brott och 55 gruvor.

Natur­re­ser­vat på Lugnåsberget

Intres­san­ta plat­ser på Lugnåsberget

Sten­tor­get kvarnstenar

Lug­nås qvarnstensgruva*

Bil­der från Lugnåsberget