Ber­ga­går­den på Hun­ne­berg har en histo­ria som sträc­ker sig till­ba­ka till sent 1500-tal och inför­des i jor­de­bo­ken år 1600. Fram till i mit­ten på 1800-talet bod­de vilt­till­sy­nings­män och jäg­mäs­ta­re på går­den. Där­ef­ter bedrevs det skogs­sko­la för att utbil­da arbe­ta­re under skogs­bru­kets barn­dom. Den­na verk­sam­het upp­hör­de 1913 och sedan dess har många aktö­rer huse­rat på plat­sen. Jäg­mäs­tar­bo­sta­den är riven sedan länge (1954) men plat­sen sju­der idag av fri­lufts­liv och aktiviteter.

Idag hit­tar vi Kung­a­jaktsmu­se­et – Älgens berg, som berät­tar om den anri­ka kung­li­ga jak­ten på tvil­ling­ber­gen. Där finns ock­så utställ­ning­ar som berät­tar om ber­gens geo­lo­gi, djur­liv, kul­tur- och indu­stri­histo­ria. Spis­ku­pan Restau­rang & Kafé – som lig­ger i fd Skogs­sko­lans lokal – är ett popu­lärt utflykts­mål för mat- och fika­sug­na. Stif­tel­sen Bergagården/Naturskolan ger barn och unga inblick natu­rens sam­band och kom­plet­te­rar sko­lans ordi­na­rie natur­un­der­vis­ning. Här hit­tar vi ock­så mar­kä­ga­ren Sve­askogs lokal­kon­tor och OK Skogs­var­gar­nas klubblokal.
Ber­ga­går­den är idag ock­så ett pul­se­ran­de fri­lufts­om­rå­de som är väl­be­sökt av såväl kring­kom­mu­ner­nas invå­na­re som svens­ka och utländs­ka turis­ter. I Ber­ga­gårds­par­ken finns fle­ra vind­skydd med grill­plat­ser, Trollsko­gen – en även­tyrs­ba­na för barn och en intres­sant geo­lo­gis­tig som berät­tar Hun­ne­bergs geo­lo­gis­ka uppbyggnad.
Här­i­från utgår ock­så fle­ra motions­spår (bla elljus­spår) och vand­rings- och mountain­bi­ke­le­der. I den ned­lag­da skid­bac­ken finns banor för down­hill­cyk­ling. Man kan ock­så hyra kanot och mountain­bi­ke på Kung­a­jaktsmu­se­et för den som är sugen på att utfors­ka stör­re områ­den av bergen.
Hit­ta Hit