Tovaberget

Naturreservat på bergets västsluttning

Bergarterna vi hittar på Tovaberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Ibland räknas både Tovaberget och Myggeberget som utlöpare från Brunnhemsberget. Diabasbranten syns på Tovaberget som ett 10-15 meter högt stup. På Tovabergets västsluttning ligger ett naturreservat. Här har lerskiffer med kalkinslag gett upphov till näringsrik jordsmån, örtrik vegetation i skogsmark och kalkkrävande mossflora vid bäckar och sumpskogar. Där vattnet har hög kalkhalt kan det på vissa platser bildas rikkärr, med en artrik flora.

Naturreservat på Tovaberget