Råda ås är ett popu­lärt fri­lufts­om­rå­de med en fan­tas­tisk utsikt över Kin­ne­kul­le, Vänern och Lidköping.

Den högs­ta punk­ten på Råda ås är 90 meter över havet. Åsen bil­da­des fram­för kan­ten på den senas­te inlandsi­sen, för omkring 12 500 år sedan. En inlandsis är som ett väl­digt trans­port­band, där den sli­par under­la­get och drar med sig sten och grus. Allt det här sam­las sen i mäng­der fram­för iskan­ten – en rand­mo­rän. Den sista isti­den hade sin max­i­ma­la utbred­ning för omkring 25 000 år sedan. Sen blev kli­ma­tet var­ma­re, och isen bör­ja­de smälta.

Men under en peri­od med bör­jan för ca 12800 år sedan hän­de något med kli­ma­tet — det blev kal­la­re igen. Det­ta led­de till att isav­smält­ning­en stan­na­de av eller till och med att isen ryck­te fram på vis­sa stäl­len. Resul­ta­tet blev den mel­lan­svens­ka rand­zo­nen som Råda ås är en del av. Grus från åsen har all­tid varit en vik­tig resurs för män­ni­skan, och vi ser fle­ra spår efter gam­la grus­tag. Idag pågår fort­fa­ran­de utvin­ning av grus vid Råda ås.

Hit­ta Hit