Lind­hol­mens slotts­ru­in är läm­ning­ar­na efter ett slott som först bygg­des på 1500-talet.

1662 brann slot­tet ner och bygg­des upp igen – för att så brin­na ner ännu en gång 1792. Idag ser vi bara res­ter­na av en fly­gel­bygg­nad från 1600-talet, samt den sto­ra par­kan­lägg­ning­en som fanns runt slottet.

Lind­hol­men var under 1600- och 1700-talen en vik­tig plats i svensk histo­ria. Slot­tet var en stor­sla­gen baroc­kan­lägg­ning med torn, fly­gel­bygg­na­der och en stor­sla­gen park med bygg­na­der och sta­ty­er. Rui­ner­na restau­re­ra­des 1931–32.

Hit­ta Hit