Rus­ke­la käl­la lig­ger på Brunnhems­ber­gets väst­slutt­ning och är en natur­lig käl­la från ber­gets lerskiffer.

Bergar­ten dia­bas, som lig­ger ovan­för ler­skif­fern, är så pass upp­spruc­ken att den släp­per ige­nom vatt­net ner till den porö­sa, mju­ka och myc­ket upp­spruck­na ler­skif­fern. Käl­lor i ler­skif­fern har ofta ett bra grund­vat­ten då det säl­lan är påver­kat av mänsk­lig verk­sam­het eftersom ler­skif­ferns utbred­nings­om­rå­de mer eller mind­re begrän­sar sig till utbred­ning­en av ber­gens diabasplatåer.

Från Rus­ke­la käl­la rin­ner Rus­ke­la­bäc­ken väs­terut ned­för slutt­ning­en. Längs med bäc­ken finns en rik moss­flo­ra och rik­ligt med död ved. Vand­rings­le­den Faledre­ven löper genom reser­va­tet. I anslut­ning till käl­lan finns det bän­kar och en iord­ning­ställd eldstad. Käl­lan lig­ger i natur­re­ser­va­tet Rus­ke­la källa.

Visa kar­ta

Rus­ke­la käl­la är ett natur­re­ser­vat.