Upp­le­vel­se­mu­se­et Åsle Tå är Sve­ri­ges störs­ta beva­ra­de bebyg­gel­se av back­stu­gor. Här kan man vand­ra längs den pit­to­res­ka ”tåga­tan” som kan­tas av ett tio­tal back­stu­gor som står kvar på sina ursprung­li­ga plat­ser.

“Tån” var från bör­jan nam­net på den all­män­ning i de svens­ka byar­na där kre­a­tu­ren vatt­na­des och hölls. Med tiden fick de “obe­sutt­na”, allt­så de som inte ägde en egen gård, byg­ga sig stu­gor på den­na all­män­ning. Tåar­na väx­te i stor­lek över hela Sve­ri­ge men i och med indust­ri­a­li­se­ring­en, urba­ni­se­ring­en och emi­gra­tio­nen i slu­tet av 1800-talet avfol­ka­des de efter­hand. På de fles­ta håll revs stu­gor­na helt och hål­let. Men inte i Åsle, där bil­da­de man 1923 en hem­bygds­för­e­ning som beslu­ta­de sig för att beva­ra plat­sen för fram­ti­da generationer.

Här kan du lära dig mer om 1700–1800-talets fat­tig-Sve­ri­ge, se de auten­tis­ka inte­ri­ö­rer­na och ta del av tåar­nas gri­pan­de lev­nads­ö­den genom fle­ra gam­la berät­tel­ser. Upp­le­vel­sen på Åsle Tå för­stärks av att fle­ra av stu­gor­na nume­ra är befol­ka­de av verk­lig­hets­trog­na dockor.

Den gam­la smed­jan och kvar­nen är åter­upp­bygg­da och längst bort där ”tåga­tan” tar slut står en vist­hus­bod och en hit­flyt­tad skiftesverksladugård.

På områ­det finns även ett lant­bruks­mu­se­um samt ett infor­ma­tions­skjul som berät­tar mer om byg­dens rika histo­ria. I anslut­ning till upp­le­vel­se­mu­se­et lig­ger ett café.

Läs mer om områ­det: asleta.se

Hit­ta Hit