I väst­ra slutt­ning­en av Mös­se­berg, på cir­ka 200 meters nivå, bil­dar kalk­ste­nen en ter­ras­sy­ta som inom reser­va­tet har en längd av 800 meter och en störs­ta bredd av 130 meter.

Den­na ter­rass över­går väs­terut med två eller fle­ra steg i klin­tar. Längst i syd­väst finns en sär­skilt väl utbil­dad klint. Den cir­ka 30 meter tjoc­ka orto­cer­kal­kens ytt­re pla­tå­rand är täckt med ett endast obe­tyd­ligt jord­la­ger. På många stäl­len går kalk­ste­nen i dagen, dels fläck­vis på den pla­na heden, dels i klin­tar ut mot nord­väst. Kalk­ste­nen är genom­bru­ten av spric­kor. Mer­par­ten av reser­va­tets yta är betäckt med alvar­ve­ge­ta­tion; en mind­re del utgörs av kärr respek­ti­ve lund­ve­ge­ta­tion. Klin­tar­nas lody­tor med skikt­fo­gar hyser en intres­sant flo­ra, spe­ci­ellt märks orm­bun­kar såsom murru­ta och svartbräken.

Visa kar­ta

Kle­va klin­tar är ett natur­re­ser­vat.