Dom­kyr­kan är själ­va sym­bo­len för Ska­ra. Den förs­ta kän­da dom­kyr­kan invig­des omkring 1150, men nya fynd visar att det fanns en kyr­ka här redan under 1000-talet.

Krig och brän­der har här­jat kyr­kan under årens lopp, men den har trots allt stått kvar och rest sig ur grus, aska och förnedring.

Vid restau­re­ring­en 1947–1949 åter­fanns här en väl­be­va­rad kryp­ta från 1100-talet och under reno­ve­ring­en 1999, fann man dess­utom sten­res­ter som är äld­re än så. Kryp­tan har efter den senas­te ombygg­na­den av kyr­kan fått ett sla­get kryss­valv och bli­vit ett vac­kert rum för andakt.

Under 1809–1810 för­sågs dom­kyr­kan med plat­ta torn och man tyck­te då att de lik­na­de ett par byx­or. Där­ef­ter kal­las tor­nen för Ska­ra byx­or, ett uttryck som lever kvar än i dag, trots att tor­nen änd­rat utse­en­de. Dom­kyr­kan fick sin nuva­ran­de gotis­ka stil under åren 1886–1894, och inred­ning­en är unik.

Hit­ta Hit