När inlandsi­sen hade smält bort över söd­ra Sve­ri­ge, bil­da­des en sjö av allt smält­vat­ten mel­lan iskan­ten och en landrygg i söder.

Det var en före­gång­a­re till Öster­sjön som kal­las den Bal­tis­ka issjön. Sto­lan är den uni­ka plats där issjön tap­pa­des ut i Väs­ter­ha­vet för ca. 11 600 år sedan i sam­band med att inlandsi­sen smäl­te av. Histo­ri­en bakom är mer dra­ma­tisk än du kan före­stäl­la dig. Pre­cis här, vid Bil­ling­ens nord­spets, bröt enor­ma vat­ten­mas­sor fram som skölj­de över land­ska­pet ut i Nord­sjön. Vat­ten­ni­vån på issjön sänk­tes med 25 meter på kort tid, tro­li­gen ca 1,5 år.

I områ­det finns rens­po­la­de häl­lar och en två meter djup rän­na i sand­sten som påmin­ner om tapp­ning­en. Områ­det nås enklast från Sota­li­den vid gam­la Mari­estads­vä­gen, var­i­från en pro­me­nads­linga utgår, eller från kalk­stens­brot­tet norr om Sto­ra Sto­lan. Vid Sota­li­den finns äng­ar och betes­mar­ker med en myc­ket rik flo­ra, där­ibland orkidéer såsom brudspor­re. Utsik­ten mot Kin­ne­kul­le och Klyf­ta­mon är storslagen.

Hit­ta Hit