Bor­gun­da­ber­get är ett av Väs­ter­göt­lands mins­ta pla­tå­berg och lig­ger mel­lan Sten­storp och Skultorp.

Bor­gun­da­ber­get är ett typiskt pla­tå­berg, som kän­ne­teck­nas av ett antal oli­ka kam­bro­si­lu­ris­ka lager med ett skyd­dan­de dia­bas­la­ger högst upp. Själ­va pla­tån är så gott som helt plan och mar­ke­ras av mind­re stup och kraf­ti­ga slutt­ning­ar åt väs­ter, norr och öster. Pla­tån är klädd med gam­mal lövskog som hyser en myc­ket stor före­komst av död ved. Björk, asp och sälg domi­ne­rar, men även gran, oxel, fågel­bär, ask, ek, rönn, tall, alm, och vild­a­pel före­kom­mer. Här finns en myc­ket rik ved­svamp­flo­ra med fle­ra röd­lis­ta­de arter som är knut­na till den natur­ligt döda veden. Has­sel före­kom­mer rik­ligt i stör­re delen av området.

Bran­ter­na är block­ri­ka med höga natur­vär­den knut­na till skogs­mil­jön med dess bit­vis åld­ri­ga träd­skikt. I vis­sa delar av bran­ter­na över­si­las bloc­ken stän­digt av fukt och vat­ten, vil­ket resul­te­rar i att tjoc­ka moss­fäl­lar bre­der ut sig över ste­nar och trädbaser.

Visa kar­ta

Bor­gun­da­ber­get är ett natur­re­ser­vat.