Sten­hug­ge­ri­nä­ring­en på Kin­ne­kul­le har anor från 1000-talet. Byg­den var tidigt ett cent­rum för skick­li­ga hantverkare.

Om det­ta vitt­nar bland annat de många sand­stens­kyr­kor­na från 1100- och 1200-talen. Sten­hug­gar­kons­ten för­blev ett hant­verk till mit­ten av 1800-talet, då meka­ni­se­ring­en tog fart. Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri grun­da­des av Carl Klingspor år 1888. Sten­hug­ge­ri­ets främs­ta pro­dukt var bygg­nads­ma­te­ri­al av röd och grå kalk­sten. Man till­ver­ka­de trap­por, golv, föns­ter­bän­kar, fri­ser och por­ta­ler, men även grav­vår­dar, foder­krub­bor, träd­gårds­sten och myc­ket annat.

Kring sekel­skif­tet arbe­ta­de här 45–50 man, varav hälf­ten i sten­brot­tet och det är inte svårt att före­stäl­la sig hur plat­sen då sjöd av liv och verk­sam­het. Så sent som i mit­ten av 1960-talet arbe­ta­de fort­fa­ran­de bort­åt 10 sten­hug­ga­re i verk­stä­der­na. Där­ef­ter sjönk efter­frå­gan och verk­sam­he­ten lades ned 1970.

Tret­ton år sena­re, 1983, blev sten­hug­ge­ri­et ett arbets­livs­mu­se­um och den gam­la verk­sta­den med beva­ra­de maski­ner skyd­da­des som bygg­nads­min­ne 1984. Sam­man­ta­get har sten­hug­ge­ri­et en myc­ket omfat­tan­de maskin­park. Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri utnämn­des 2018 till Årets arbets­livs­mu­se­um.

Läs mer om Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri på deras hem­si­da.

Hit­ta Hit