Vid Vänerns syd­spets reser sig de geo­lo­giskt uni­ka tvil­ling­ber­gen Hal­le­berg och Hun­ne­berg med sina pla­tå­er, högt över den sto­ra Västgötaslätten.

Plat­sen har en lång och intres­sant histo­ria. Här möts du av en spän­nan­de och mytomspun­nen natur som under årtu­sen­den präg­lat och liv­närt män­ni­skor­na i byg­den. Ber­gen är Västsve­ri­ges enda eko­park. Den omfat­tar drygt 6700 hek­tar och här finns uni­ka och bio­lo­giskt vär­de­ful­la skogs­mil­jö­er. Eko­par­ker är en utnäm­ning som det stat­li­ga skogs­bo­la­get Sve­askog ger till någ­ra av sina skogs­om­rå­den. Delar av ber­gen är skyd­da­de som naturreservat.

En bra utgångs­punkt för vand­ring­ar på Hun­ne­berg är Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg vid Ber­ga­går­den. Här finns kar­tor, lit­te­ra­tur, fis­ke­kort och övrig infor­ma­tion om ber­gen. Här finns ock­så en väl­sor­te­rad sou­ve­nir­bu­tik. Ber­ga­gårds­spå­ren på Hun­ne­berg är 2,5 km, 5 km, 10 km (ter­räng­spår) och 2,5 km elljus­spår. Det finns även en naturstig för rörel­se­hind­ra­de. Vin­ter­tid finns här även till­gång till pre­pa­re­ra­de skid­spår. Var­je som­mar anord­nas gui­da­de vand­ring­ar på Hal­le- och Hunneberg.

Hit­ta Hit