Gök­hems kyr­ka från 1100-talet har i stort fått behål­la sitt ursprung­li­ga utse­en­de och räk­nas som en av Väs­ter­göt­lands bäst beva­ra­de medel­ti­da kyrkor.

Från 1100-talet fram till 1500-talet fanns det i Gök­hem två kyr­kor, dels den nuva­ran­de och dels Över­kyr­ke, som nu endast rui­nen finns kvar efter. Två kyr­kor så tätt under så lång tid föder så klart en hel del säg­ner. En av dem säger att tys­ka och eng­els­ka mun­kar ska ha sla­git sig ner i Gök­hem och byggt varsin kyr­ka. Det man stöd­jer teo­rin på är de oli­ka korav­slu­ten där Över­kyr­kes raka korav­slut tyder på eng­els­ka influ­en­ser medan Gök­hems kyr­kas kor med absid tyder på tys­ka influenser.

Kyr­kan i Gök­hem är full av otro­li­ga mål­ning­ar och man bör ha gott om tid när man besö­ker Gök­hems kyr­ka för man upp­täc­ker stän­digt något nytt. Den inspe­la­de gui­den är en myc­ket god hjälp på upptäcktsfärden! 

Visa kar­ta