Husa­by kyr­ka med sitt mäk­ti­ga trip­pel­torn från 1000-talet är Sve­ri­ges förs­ta bis­kops­kyr­ka och idag en av vårt lands älds­ta byggnader.

Kyr­ko­rum­met har fort­fa­ran­de en medel­ti­da atmo­sfär. Dop­fun­ten och tri­umf­kru­ci­fix­et i Husa­by kyr­ka är från 1200-talet lik­som den gam­la bis­kops­sto­len som är en av Sve­ri­ges älds­ta möbler.

Mest känt är Husa­by för att Olof Sköt­ko­nung lät döpa sig här omkring år 1000 e. kr. Han var Sve­ri­ges förs­te krist­ne kung. Han härs­ka­de från 990-talet fram till sin död 1022 och bru­kar sägas vara den förs­te kung som styr­de över både Sve­a­land och Götaland.

Bred­vid kyr­kan ser vi res­ter av bis­kops­bor­gen. Bis­kops­bor­gen var tro­li­gen Olof Sköt­ko­nungs Kungs­gård och där­ef­ter Ska­ra­bis­ko­par­nas bostad i Husa­by, fram till refor­ma­tio­nen 1527. Bor­gen har genom­gått fle­ra bygg­nads­sta­di­er. Den älds­ta delen är tro­li­gen från 1100-talet, men här finns läm­ning­ar som är betyd­ligt äldre.

Hit­ta Hit