Halle­berg är det nord­li­gas­te av tvil­ling­ber­gen Hal­le- och Hun­ne­berg. Ber­get skju­ter ut mot Vänern i norr och skiljs från Hun­ne­berg av en 500 meter bred dal­gång. Nor­ra delen av ber­get kal­las för Hal­lesni­pen. Högs­ta punk­ten på Hal­le­berg är 155 meter över havet. Pre­cis som Hun­ne­berg består Hal­le­berg av sand­sten, alun­skif­fer och dia­bas. Pla­tå­bergs­lag­ren kalk­sten och ler­skif­fer sak­nas allt­så här. Dia­bas­lag­ret är å and­ra sidan myc­ket tjockt, upp till 60 meter som mest. Dia­bas­bran­ter­na ger ber­get sitt karak­te­ris­tis­ka utse­en­de och är upp­hov till en myc­ket spe­ci­ell flo­ra och fauna.

Hal­le­berg anses av en del vara plat­sen för Val­hall, asa­gu­dar­nas boning. En del av ber­get kal­las för Häck­lan efter ett av Odens många namn, Häcklamannen.

Läs mer på www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/Halleberg

Tre intres­san­ta plat­ser på Halleberg

Hal­le­bergs fornborg*

Ovan­da­len och Hallesnipen*

Klap­perstens­fäl­tet vid Grytet*

Bil­der från Halleberg