Kål­landsö nord­väst om Lid­kö­ping är den nord­li­gas­te delen av en landrygg ut i Vänern.

Berg­grun­den består av lju­sa och mör­ka gnej­ser. Här kan du se resul­ta­tet av en dra­ma­tisk hän­del­se för myc­ket länge sedan. Kål­landsö är en del av en gam­mal skarv i jord­skor­pan där bergar­ter väs­ter där­om sköts upp över berg­grun­den i öster då vi kroc­ka­de med Nor­da­me­ri­ka för 1 mil­jard år sedan.

Bergar­ter­na i väs­ter är ock­så något yng­re än de i öster. Resul­ta­tet av över­skjut­ning­en kan man idag se, bl.a. strax söder om Läckö slott, vid Spi­ken och utef­ter Kål­landsös strän­der. Där är bergar­ter­na starkt defor­me­ra­de (omvand­la­de), för­skiff­ra­de gnej­ser som är utsträck­ta i nord-syd och som fort­sät­ter på Värm­land­snäs på and­ra sidan av Vänern. Såda­na starkt omvand­la­de bergar­ter, som defor­me­rats vid rörel­ser långt nere i jord­skor­pan där tem­pe­ra­tu­ren varit hög, kal­las för mylo­ni­ter. De känns igen genom att de är myc­ket fin­kor­ni­ga till täta och bandade.

Hit­ta Hit