Håll­bar­het för de minsta

Utbild­ning­en för mini­am­bas­sa­dö­rer rik­tar sig till för­sko­le­barn i 5–6‑års åldern. Den hand­lar om att öka kun­ska­pen om håll­bar­hets­frå­gor på ett lust­fyllt sätt och på ett tidigt sta­di­um. Genom akti­vi­te­ter­na får bar­nen ock­så lära kän­na natu­ren i när­om­rå­det lite extra. Utbild­ning­en byg­ger på 5 modu­ler som du som peda­gog kan väl­ja bland. Den avslu­tas med att bar­nen får varsitt diplom.

Klic­ka nedan för att kom­ma till Bio­sfär­om­rå­de Vänerskär­går­den med Kin­ne­kul­le där du kan läsa mer om utbild­ning­en och lad­da ner utbild­nings- och kommunikationsmaterial.

Till Mini­am­bas­sa­dör-kon­cep­tet