Vad är det som är så speciellt?

Årmil­jo­ner av geo­lo­gis­ka hän­del­ser har for­mat det vi kal­lar pla­tå­bergs­land­ska­pet. Områ­det består enkelt uttryckt av Väst­gö­tas­lät­ten och de fem­ton pla­tå­berg som ramar in den. Här finns tre uni­ka mil­jö­er så som pene­pla­net (urbergs­y­tan) med sina slä­ta berg­häl­lar, pla­tå­ber­gen som med sina oli­ka bergla­ger reser sig över slät­ten och istids­av­sätt­ning­ar som ska­par ett maka­löst land­skap. I des­sa mil­jö­er finns en stor vari­a­tion av natur­ty­per. 

PENE­PLA­NET är res­ter av en uråld­rig bergs­ked­ja som fanns för cir­ka 1700 mil­jo­ner år sedan. Bergs­ked­jan ero­de­ra­des sedan ner till den­na plat­ta yta. Det­ta är grun­den – bot­ten­plat­tan – i vårt land­skap. På ett fåtal plat­ser i värl­den lig­ger den­na pla­na urbergs­y­ta i dagen. Någ­ra av de plat­ser­na finns allt­så här i geo­par­ken, som till exem­pel vid Nord­kro­ken utan­för Väners­borg och i Natur­re­ser­va­ten Slätt­ber­gen inne i Trollhättan.

LÄS MER
Bild: Slätt­ber­gens Natur­re­ser­vat i Troll­hät­tan (Sand­hem). Före­gå­en­de bild (sid­hu­vu­det) är tagen vid Nord­kro­ken utan­för Var­gön. Foto: Hen­rik Theodorsson

PLA­TÅ­BER­GEN i Väs­ter­göt­land är upp­bygg­da av oli­ka lager av bergar­ter, som lag­ren i en tår­ta. Des­sa lager består av urberg (granit/gnejs), sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas. Den hår­da dia­ba­sen på top­pen är en vul­ka­nisk bergart. Mag­ma träng­de in i ber­gen för cir­ka 300 mil­jo­ner år sedan och stel­na­de inne i bland de sedi­men­tä­ra – och mju­ka­re – bergar­ter­na. Det­ta har beva­rat ber­gen från att ero­de­ra. Bergar­ter­nas oli­ka egen­ska­per har gett land­ska­pet en vac­ker och vari­e­ran­de natur då oli­ka väx­ter trivs på oli­ka berggrund.

LÄS MER
Bild: Ålle­berg sett från Kar­le­by gång­grif­ter, Fal­kö­ping. Foto: Hen­rik Theodorsson.

Isen har for­mat land­ska­pet vi har idag! ISTIDS­AV­SÄTT­NING­AR är spår efter isti­den, enkelt uttryckt. Des­sa spår kan se ut, och vara upp­bygg­da, på oli­ka sätt och säkert har du hört talas om någon av dem: rull­stenså­sar, dödis­gro­par, änd­mo­rä­ner och sand­dy­ner. Des­sa land­skaps­for­mer berät­tar för oss hur avsmält­ning­en gick till när inlandsi­sen drog sig tillbaka.

LÄS MER
Bild: Dödis­grop vid Varn­hem i Ska­ra kom­mun. Foto: Johan Lindwert.