Mell­da­la natur­re­ser­vat lig­ger strax under kalk­stens­pla­tån på Bil­ling­en. Fle­ra natur­li­ga käl­lor rin­ner fram direkt från kalk­ste­nen, och i käl­lor­na och kärr bil­dar det kalk­hal­ti­ga vatt­net kalktuff.

Kalk­tuff är en vit eller gul­ak­tig porös bergart som består av kal­ci­umkar­bo­nat. Den bil­das genom att vat­ten löser ut kalk då det rin­ner genom kalk­hal­tigt berg. Då kalk­hal­tigt vat­ten når ytan fälls kal­ci­umkar­bo­nat ut. Utfäll­ning­en kan kaps­la in växt­lig­het eller annat mate­ri­al som råkar fin­nas i dess väg. Där utfäll­ning­en är rik­lig bil­das kalk­tuff som då kan inne­hål­la växt­de­lar och and­ra före­mål. Pro­ces­sen är pågåen­de och visar hur fos­sil kan bil­das. När det bio­lo­gis­ka mate­ri­a­let för­svun­nit finns avtryc­ken kvar som hål­rum i kalk­tuf­fen. Des­sa avtryck är ofta myc­ket detalj­ri­ka och stu­di­er av växtav­tryck i kalk­tuff har haft stor bety­del­se för att för­stå hur flo­ran har vand­rat in.

Den kalk­hal­ti­ga mar­ken ger en rik flo­ra. Örter som du kan hit­ta är bland annat gul­sip­pa, lund­vi­ol och ramslök. Mell­da­la har ock­så en intres­sant moss- och lav­flo­ra. Bland annat kan man hit­ta den säll­syn­ta kalk­tuff­mos­san. Bil­ling­e­le­den går genom natur­re­ser­va­tet, som du når anting­en genom att gå från Högs­bö­la äng­ar i norr eller från Sil­ver­fal­let i söder. 

Hit­ta Hit

Mell­da­la är ett natur­re­ser­vat.