Råda kyr­ka är en väl­be­va­rad kyr­ka i sandsten.

Kyr­kan upp­för­des på 1100-talet, men endast en liten del är beva­rad från den tiden, bl. a. en ovan­ligt for­mad por­tal i väst­ra delen. Kyr­kan som vi ser den idag är från 1200-tal (öst­ra delen) och 1400-tal (tor­net i väs­ter, vapen­hus och sak­ri­stia). En runsten från 1000-talet finns inmu­rad i vapen­hu­sets vägg.

Hit­ta Hit