Man bör­ja­de bry­ta dia­bas på öst­ra sidan av Hun­ne­berg i slu­tet av 1950-talet. Mot­stån­det mot brot­tet var stort, då det skul­le med­fö­ra ett stort ingrepp i ber­gets siluett.

Trots det­ta gav rege­ring­en till­stånd till att bry­ta dia­ba­sen som bal­last, d.v.s. fyll­nad i betong och vid väg- och järn­vägs­byg­gen. Den kros­sa­de dia­ba­sen visa­de sig dock ha dåli­ga egen­ska­per för det­ta, så verk­sam­he­ten gick med för­lust och fick läg­gas ner efter någ­ra år.

Hit­ta Hit

Dia­bas­brott­tet på Hun­ne­berg lig­ger i natur­re­ser­va­tat Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.