Kinne­kul­les oli­ka bergar­ter är för­ut­sätt­ning­en för den vär­de­ful­la natur och det vari­e­ran­de land­skap som ger det dess karak­tär än idag. Fle­ra oli­ka vack­ra natur­ty­per och spe­ci­el­la väx­ter som skyd­das med många natur­re­ser­vat. Redan när Carl von Lin­né besök­te det­ta 306 meter höga pla­tå­berg på 1700-talet beröm­de han det och kal­la­de Kin­ne­kul­le ”en plats bland de märk­vär­di­gas­te i riket”.

Kin­ne­kul­le har en kom­plett lager­följd med alla pla­tå­ber­gens bergar­ter: sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas. Dia­bas­lag­ret är dock myc­ket tunt, endast 10 meter tjockt. Där­för har Kin­ne­kul­le sitt karak­te­ris­tis­ka konis­ka utse­en­de och sak­nar den sto­ra dia­baspla­tå som många av de and­ra ber­gen har.

Läs mer på www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle

Tre intres­san­ta plat­ser på Kinnekulle

Hög­kul­len

Munkäng­ar­na naturreservat*

Sto­ra sten­brot­tet på Kinnekulle

Bil­der från Kinnekulle