Till­verk­ning­en av olja vid Olje­ko­ken i Gös­sä­ter kom igång 1893. 

Men det var en allt­för dyr­bar metod att fram­stäl­la olja ur alun­skif­fer. Den var odug­lig som smörj­me­del, men kun­de använ­das som impreg­ne­ring av järn­vägs­sli­pers. Efter endast någ­ra få års verk­sam­het med många pro­blem och mot­gång­ar upp­hör­de till­verk­ning­en år 1897. Då hade man utvun­nit ca 100 ton olja av dålig kva­li­tet. Av des­sa fabriks­bygg­na­der finns ing­et kvar idag. Endast ett bonings­hus, som än idag går under nam­net Olje­ko­ken, finns kvar från den­na epok.

Den förs­ta olje­ko­ken låg strax nedan­för sten­hug­ge­ri­et (bygg­na­den med björ­ken i skor­ste­nen). Nedan­för bran­ten finns ett stort områ­de med spår av olje­skif­fer­bryt­ning­en. Där finns ock­så många ugns­bott­nar kvar efter kalkugnarna. 

Hit­ta Hit