Många namn har fått ändel­sen kle­ven eller kle­va på Pla­tå­ber­gen. De är alla för­knip­pa­de med bran­ter i bergen.

Sand­stensk­le­ven vid Häl­le­kis består av de bergar­ter som avsat­tes ovan­på urber­get för drygt 500 mil­jo­ner år sedan och som nu bil­dar en brant strand­bank vid Vänern, norr om Häl­le­kis cam­ping­om­rå­de. Vår kon­ti­nent befann sig vid det­ta till­fäl­le på en syd­lig lati­tud av 40 grader.

Ett tunt lager av ett s.k. konglo­me­rat som finns längs strand­kan­ten, över­lag­ras av tjoc­ka ban­kar av sand­sten, allt avsatt på grunt vat­ten i ett hav. Sand­ste­nen består till stör­re delen av kvartskorn, d.v.s. en ursprung­lig sand­bot­ten i vil­ken ett böl­jan­de våg­möns­ter avslö­jar att vat­ten­dju­pet varit litet. I de fin­kor­ni­ga­re, leri­ga­re delar­na av sand­ste­nen finns spår efter orga­nis­mer som lev­de på bot­ten av havet. Sand­ste­nen har fått sitt namn, Mickwit­zia, upp­kal­lat efter ett av des­sa djur — en armfoting.

Du når bäst Sand­stensk­le­ven längs sti­gen som går längs med stran­den norr om Häl­le­kis Camping.

Hit­ta Hit