Gud­hems nun­ne­klos­ter grun­da­des 1161. Det till­hör­de ursprung­li­gen den äld­re Benedik­tinor­den, som sena­re över­gick till Cister­ci­ensor­den. Trots det vack­ra läget med utsikt mot Horn­bor­ga­sjön och pla­tå­ber­gen pla­ne­ra­des snart en flytt.

1340 flyt­ta­de nun­nor­na till går­den Aranäs vid Kin­ne­kul­le, men de åter­vän­de snart till Gud­hem som blev kon­ven­tets hem­vist fram till refor­ma­tio­nen. 1529 lades klost­ret i aska genom våd­eld och blev sedan ald­rig åter­upp­byggt. Tack vare väl­gjor­da kon­ser­ve­rings­ar­be­ten är det idag lätt att få över­sikt över hela klo­s­te­ran­lägg­ning­en. Ett klos­ter­mu­se­um är inrät­tat i när­he­ten av Gud­hems kungsgård.

Gud­hems klos­ter nämns i Jan Guil­lous roman om hjäl­ten Arn. Det var i Gud­hems klos­ter som Arns fäst­mö Ceci­lia avla­de sina 20 år av bot, medan Arn stred som tem­pel­rid­da­re. Bred­vid muse­et finns en liten klos­ter­träd­gård med örter och medel­ti­da rosor.

Hit­ta Hit