Vråhålan utgörs av en kilformad sprickdal. Den västra delen av Vråhålan består av 20–25 meter höga, nästan lodräta branter. Omedelbart nedanför branterna finns utefter långa sträckor mäktiga rasbranter, så kallade talusbranter.

I området finns högrest ädellövskog, svårgenomträngliga sumpskogar, dramatiska klippväggar, djupa bergsklyftor och inte minst en vidunderlig utsikt.

I Vråhålan finns också ett tiotal så kallade rikkärr. Det är det största antal rikkärr samlade på ett område som finns i länet. Rikkär är kärr med hög kalkhalt. I dessa lever flera sällsynta orkidéer och mossor. Skogen i området är på många ställen opåverkad av skogsbruk. Längst in i den djupa, skuggiga och fuktiga bergsklyftan liksom vid de branta klippväggarna växer flera sällsynta lavar och mossor på klippblock och trädstammar.

Hitta Hit