Om oss

Pågående projekt

Naturvårdsverket, LONA: bevarandeplan för geologiskt arv

En viktig del av en geoparks arbete är att jobba för bevarande och hållbart nyttjande av geologiska platser. Som en del av det önskar vi att inventera geologiska besöksmål i geoparkens område, för att öka kunskapen och ta fram en bevarandeplan för geologiskt arv. En geopark kan inventera, värdera och tillhandahålla information om geologiska naturvärden som bör beaktas i naturvården och i den fysiska planeringen.

Inventeringarna och bevarandeplanen ska kunna användas inom utveckling av friluftsliv och turism i området samt vara underlag för naturvårdsåtgärder, t.ex. kommunala naturvårdsprogram.

Syftet är att:

• Bidra till en hållbar förvaltning av det geologiska naturarvet

• Bygga upp kunskap genom att inventera geologiska besöksmål inom geoparkens område

• Identifiera sårbara geologiska besöksmål ge förslag på åtgärder

• Sammanställa en rapport, ” Bevarandeplan för geologiskt arv i Platåbergens Geopark”, som kan användas som underlag för t.ex. kommunala eller regionala naturvårdsprogram

• Rapporten ska användas som en del i projektets arbete att bli godkända som en Unesco Global Geopark, men också vara ett dokument som kan användas av kommuner, naturvårdsorgan på olika nivåer, samt besöksnäring.

EU:s Landsbygdsprogram: utveckling av storytelling

Geoparken har fått stöd för att utveckla turistnäringen (sprida turistinformation och få fler besökare till landsbygden) i geoparkens område. Vi vill utveckla platåbergslandskapet som besöksmål genom att satsa på storytelling, som verktyg för att berätta om det unika natur- och kulturarv som finns i Platåbergens Geopark. Inom projektet kommer vi att ta fram en strategi för arbetet med storytelling, utveckla en digital plattform (hemsida, sociala medier, app), ta fram innovativa skyltlösningar och sätta upp skyltar med modern, nytänkande design i platåbergslandskapet, samt jobba med nya, innovativa publikationer och utställningar.

Syftet är att:

• Marknadsföra platåbergslandskapet som en enhetlig destination

• Synliggöra det attraktiva värdet i platåberglandskapet

• Utveckla platåbergslandskapet till ett starkt besöksmål

• Sprida kunskap om platåbergslandskapet – geologi, naturgeografi, biologi, kulturhistoria

• Göra platåbergen synliga och visuellt åtkomliga för en bred allmänhet, och därmed öka antalet besökande i området.

Total kostnad: 2 160 000, varav Landsbygdsprogrammet finansierar 65 %.

Övrig finansiering kommer från de deltagande kommunerna samt sparbanksstiftelserna Åse-Viste, Lidköping och Alfa.

 

Geologi och landskap – program för barn och unga

Under 2019 får vi stöd med totalt 300 000 från Åse-Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, och Sparbanksstiftelsen Alfa (i samarbete med Swedbank) för insatser mot barn och unga i platåbergslandskapet.

Vi ska bla. ge ut en serietidning tillsammans med Högskolan i Skövde, samarbeta med naturskolan på Hunnerberg och Vänermuseet, satsa på lärarfortbildning och utveckla koncept för en mobil naturskola.