Ber­gen som leve­bröd – Berät­tel­ser från pla­tå­bergs­land­ska­pet (LEA­DER)

Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft både ett eko­no­miskt och ett emo­tio­nellt band till ber­gen. Utan ber­gen hade man inte kun­nat byg­ga de medel­ti­da kyr­kor­na, och mun­kar­na hade inte börjat hug­ga ut kvarn­ste­nar i Lugnås. Längre fram har sten bru­tits på många ställen i området och ber­gen har kun­nat erbju­da alltifrån kalkbränning och olje­till­verk­ning, till uranutvinning.

Idag är sto­ra delar av den histo­riskt bety­del­se­ful­la ste­nin­du­strin ned­lagd, men många av sten­brot­ten finns kvar som min­nen i land­ska­pet. De vitt­nar om att ber­gen har varit, och fort­fa­ran­de är, en vik­tig resurs som människorna har livnärt sig på. Sam­ti­digt har människorna här på sena­re tid ock­så vänt sig mot en alltför pro­fit­hung­rig explo­a­te­ring av de älskade platåbergen och idag är det förmodligen and­ra, mer emo­tio­nel­la värden som väger tyngst för många som bor i området. Det hind­rar inte att ber­gen ock­så har fått en rad nya användningsområden inom framför allt besöksnäringen och upp­le­vel­se­in­du­strin. De stämningsfulla sten­brot­ten har visat sig vara utmärkta plat­ser för alltifrån matupp­le­vel­ser, film­in­spel­ning­ar till kul­tu­re­ve­ne­mang. Så kan de emo­tio­nel­la värdena även omvand­las till eko­no­mis­ka värden.

Vi har med medel i från Lea­der Nord­väst­ra Ska­ra­borg och Lea­der Öst­ra Ska­ra­borg star­tat ett tvåårs­pro­jekt där vi kom­mer sam­la in berät­tel­ser under temat “Ber­gen som leve­bröd”. Sats­ning­en har dess­utom stöd av fyra spar­banks­stif­tel­ser: Swed­bank genom Spar­banks­stif­tel­sen Alfa, Spar­banks­stif­tel­sen Lid­kö­ping, Spar­banks­stif­tel­sen Ska­ra­borg samt Åse-Vis­te fonden.

Berät­tel­ser­na kom­mer hand­la om hur ber­gen var ett leve­bröd förr i tiden — vår indu­stri­histo­ria — och hur de kan vara ett håll­bart leve­bröd idag, genom besöksnä­ring. Berät­tel­ser­na kom­mer pub­li­ce­ras här onli­ne och någ­ra av dem även i ett tryckt magasin.

Pla­tå­bergs­land­ska­pets smaker

Vi har fått EU-medel på totalt 1,8 mil­jo­ner från Lands­bygds­pro­gram­met (via Jord­bruks­ver­ket) för att under två år med start 1/1 2023 ska­pa måltidsupplevelser och uni­ka pro­duk­ter kopp­lat till pla­tå­bergs­land­ska­pets natur- och kul­tur­arv. Hur sma­kar kalk­sten eller dia­bas? Vad har vi för råva­ror för­knip­pa­de med pla­tå­ber­gens oli­ka bergar­ter? Har de oli­ka ber­gen sina egna smakprofiler?

Vår för­hopp­ning är att vi genom sma­ker och mat ska gyn­na loka­la pro­du­cen­ter i vårt områ­de och ska­pa en tyd­lig pro­fil på pro­duk­ter som kom­mer från pla­tå­bergs­land­ska­pet och från de oli­ka ber­gen inom vårt områ­de. Vi ska job­ba med att ta fram exem­pel på pro­duk­ter, både råva­ror, mat och upplevelser.

Vi kom­mer ock­så job­ba med nät­verk av aktö­rer i vårt områ­de och leta efter exem­pel och utby­ten med and­ra geo­par­ker. Sven-Erik Lar­s­son kom­mer job­ba 50% med pro­jek­tet, kon­tak­ta honom för frå­gor: sven-erik.larsson@grastorp.se

Skyl­tar i pla­tå­bergs­land­ska­pet — LONA projekt

Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park har fått bevil­ja­de LONA medel ifrån Läns­sty­rel­sen Väst­ra Götaland.

Syf­tet med pro­jek­tet är att utveck­la ett antal uni­ka besöks­mål med kopp­ling till pla­tå­bergs­land­ska­pets uni­ka geo­lo­gi. Genom att sat­sa på loc­kan­de, lät­till­gäng­lig inter­pre­ta­tion på des­sa plat­ser stär­ker vi pla­tå­bergs­land­ska­pet som des­ti­na­tion, loc­kar till besök i natu­ren och ökar kun­ska­pen om natur- och kul­turmil­jö­er. Genom insat­sen säk­rar vi ock­så vida­re sta­tus som en Une­sco Glo­bal Geopark.

Läs mer om LONA stö­det här: www.naturvardsverket.se/lona

Ökad attrak­ti­vi­tet och håll­bar besöksnä­ring i platåbergslandskapet

Det­ta pro­jekt är nu avslutat.

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Till­växt­ver­ket på totalt 579 000 kr för att under två år (okto­ber 2020-sep­tem­ber 2022) arbe­ta med ökad attrak­ti­vi­tet och en håll­bar besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Finan­sie­ring­en är en del av en sats­ning för att bidra till en håll­bar omställ­ning i spå­ren av coro­na­pan­de­min, och de bevil­ja­de peng­ar­na är EU-medel från det natio­nel­la regionalfondsprogrammet.

De akti­vi­te­ter som ska byg­gas upp inom ramen för pro­jek­tet är bla.:

  • Fort­bild­nings­till­fäl­len
  • Digi­tal till­gång till utbild­ning­ar, semi­na­ri­er, samt övrigt mate­ri­al för att höja kun­ska­pen om platåbergslandskapet
  • Tips och stöd för natur­tu­ris­m­fö­re­tag som vill utveck­la exklu­si­va upp­le­vel­se­ba­se­ra­de pro­duk­ter, fram­förallt kun­skap om land­ska­pet och besöksmål/ plat­ser att använ­da sig av i verksamheten

Pro­jek­tet har för­längts till 2023-10-31 och sam­ti­digt fått en utök­ning av bud­get med 250 000 kr i EU-stöd. I tillägg kom­mer vi bland annat att arbe­ta med att utveck­la håll­ba­ra pro­duk­ter och besöksan­led­ning­ar som besöksnä­ring­en kan använ­da för att mark­nads­fö­ra pla­tå­bergs­land­ska­pet och sig själva.

Vill du som före­ta­ga­re i besöksnä­ring­en i pla­tå­bergs­land­ska­pet kom­ma i kon­takt med oss? Kon­tak­ta besöksnä­rings­stra­teg och pro­jekt­le­da­re Sofia Hult­man: sofia.hultman@grastorp.se, 073–2470306

Natur­vårds­ver­kets LONA-medel: Tids­re­san – pla­tå­bergs­land­ska­pet för barn och unga

Det­ta pro­jekt är klart och avslu­tat. Mate­ri­al som är fram­ta­get under pro­jekt­ti­den hit­tar du här: Barn&unga

Vi har fått bidrag från LONA för att utveck­la vår verk­sam­het rik­tad mot barn och unga. Det gör vi genom att ta fram utbild­nings­ma­te­ri­al och hand­led­ning för lära­re, samt utveck­la kon­cep­tet ”mini­am­bas­sa­dö­rer”.

Pro­jek­tet har en bred lokal del­ak­tig­het då vi sam­ar­be­tar med Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kin­ne­kul­le, och dess­utom muse­er och grund­sko­lor inom geo­par­kens områ­de. Det är en fri­lufts­livs­sats­ning med stor sam­hälls­nyt­ta då vi gör områ­den till­gäng­li­ga för barn. 

Syf­tet är:

  • att genom en infor­ma­tions­in­sats ge barn och unga inom geo­par­kens områ­de kun­skap om sina närmil­jö­er med fokus på pla­tå­ber­gen och dess spe­ci­el­la geologi
  • att öka barns för­stå­el­se för geo­lo­gi och sam­man­hang­en mel­lan geo­lo­gi, bio­lo­gi och kulturhistoria
  • att bidra till en ökad kun­skap om de pla­ne­tä­ra syste­men, där­ibland klimatförändringar
  • att ge sko­lor och lära­re stöd och mate­ri­al för att genom­fö­ra punk­ter­na ovan, genom lärarhandledning 
  • att vida­re­ut­veck­la kon­cep­tet mini­am­bas­sa­dö­rer i sam­ar­be­te med Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kinnekulle.