Mel­lan 1877 och 1951 var Gös­sä­ter meka­nis­ka sten­hug­ge­ri i bruk.

De förs­ta maski­ner­na på 1800-talet drevs av en ång­ma­skin som elda­des med alun­skif­fer. 1904 flyt­ta­des den gam­la sten­hug­gar­verk­sam­he­ten från Häl­le­kis hamn till Gös­sä­ter, och verk­sam­he­ten kun­de utökas.

I slu­tet av 1920-talet gjor­de man en stor moder­ni­se­ring av verk­sam­he­ten och köp­te in nya maski­ner. Från 1930 var Gös­sä­ter det störs­ta och mest kän­da sten­hug­ge­ri­et på Kin­ne­kul­le, med som mest ett 50-tal anställ­da. 1951 var maski­ner­na slit­na och verk­sam­he­ten lades ner.

Hit­ta Hit