Det bör­ja­de med att en pri­vat­per­son vid arbe­te i sin träd­gård hit­ta­de en hals­ring av guld i Vit­te­ne sen­som­ma­ren 1990. När fyn­det blev känt för arke­o­lo­ger hös­ten 1995 hit­ta­des res­ten av skatten.

I sam­band med avsök­ning av områ­det hit­ta­des ytter­li­ga­re fynd av en boplats från järn­ål­dern. Fyn­det visa­de sig vara en guld­hals­ring från för­hi­sto­risk tid och när man hit­ta­de ytter­li­ga­re fyra guld­fö­re­mål blev det tyd­ligt att man fun­nit en av Sve­ri­ges störs­ta guld­skat­ter från tiden kring Kristi födel­se. Plöts­ligt hade områ­det som tidi­ga­re betrak­tats som gans­ka fynd­fat­tigt bli­vit en sen­sa­tio­nell och natio­nell angelägenhet.

Guld­fyn­det från Vit­te­ne finns sedan en läng­re tid till­ba­ka i Guld­rum­met på Sta­tens Histo­ris­ka Muse­um. Men berät­tel­sen om Sve­ri­ges tred­je störs­ta guld­fynd genom tider­na och det ovan­li­ga kul­tur­ar­vet i Vit­te­ne finns till­gäng­ligt i sin natur­li­ga mil­jö längs med den drygt tre kilo­me­ter långa kulturleden.

Hit­ta Hit