Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg, belä­get i Eko­park Hal­le-Hun­ne­berg, är ett upp­le­vel­se­cent­rum som berät­tar om älgen, om ber­gens natur, fängs­lan­de kul­tur­histo­ria och tra­di­tio­nell kungajakt.

I muse­ets eko­parks­ut­ställ­ning hit­tar du nyt­tig och intres­sant infor­ma­tion om sevärd­he­ter och akti­vi­te­ter som inspi­re­rar till utflyk­ter. Här finns ock­så en utställ­ning om geo­lo­gi, samt infor­ma­tion om Pla­tå­ber­gens Geopark.

Väl­kom­men att sti­ga in i ber­gens fasci­ne­ran­de värld!

Läs mer på http://www.algensberg.com

Hit­ta Hit