Natur­vårds­om­rå­det Slätt­ber­gen i cen­tra­la Troll­hät­tan består av tre oli­ka områ­den, Eriks­ro­par­ken, Hjort­mos­sen och Sandhem-Halvorstorp

I områ­det Sand­hem-Hal­vor­storp ser man fle­ra sto­ra ytor med pla­na berg­häl­lar av urber­get. Här är urber­get på sina stäl­len mer än 1,6 mil­jar­der år gam­malt! Den pla­na ytan (pene­pla­net) bil­da­des genom vitt­ring och ero­sion redan för mer än en halv mil­jard år sedan. Då fanns endast myc­ket pri­mi­ti­va livs­for­mer och ing­en vege­ta­tion på jor­den. Den pla­na ytan kal­las för det Sub­kam­bris­ka pene­pla­net eftersom den bil­da­des före den Kam­bris­ka peri­o­den. Pene­pla­net begrav­des där­ef­ter av tjoc­ka sedi­ment­la­ger från ett hav som då träng­de in över peneplanet.

Sedi­men­ten är nu helt bor­te­ro­de­ra­de men finns kvar fram­för allt som res­ter i form av pla­tå­ber­gens bergar­ter (t.ex. i Hal­le- och Hun­ne­berg). Vi går med and­ra ord på en plan ber­gy­ta som fanns redan för mer än en halv mil­jard år sedan men som en gång var begravd under tjoc­ka sedi­ment­la­ger! I Slätt­ber­gen ser man ock­så spår efter sista isti­den då is och sten skra­pa­de häl­lar­na och åstad­kom isräff­lor i isens rörelseriktning.

Hit­ta Hit

Slätt­ber­gen är ett kom­mu­nalt natur­vårds­om­rå­de, upp­de­lat på tre natur­re­ser­vat i, eller i anslut­ning till, Troll­hät­tans tätort.