Öster­pla­na hed och vall är ett 600 hek­tar stort områ­de som avsat­tes som natur­re­ser­vat 1984. Reser­va­tet är belä­get på Kin­ne­kul­les kalk­stens­pla­tå, den s.k. orto­cer­kal­ken, som är 50 m tjock och erbju­der en myc­ket spe­ci­ell biotop.

Läget på kalk­stenslag­ret med tunt jord­täc­ke, har till­sam­mans med betet, som pågått i många år, och det mil­da kli­ma­tet ska­pat spe­ci­el­la för­ut­sätt­ning­ar för den växt­lig­het som finns här. Natur­ty­pen kal­las alvar och åter­finns endast på ett fåtal plat­ser i värl­den. I Sve­ri­ge finns den, för­u­tom på Kin­ne­kul­le, ock­så i Fal­byg­den samt på Öland och Got­land. På våren väx­er orkidén Sank­te Pers nyck­lar i stor mängd på heden vid kyr­kan. Väx­ter­na på det tun­na jord­lag­ret är oftast små och kry­per utmed mar­ken, t.ex. back­tim­jan och oli­ka fet­knoppsar­ter. Här kan man ock­så hit­ta den lil­la säll­syn­ta kalknar­ven med vita blom­mor, som bara finns här och på Got­land. Inom reser­va­tet finns även lövsko­gar och kärr.

Orto­cer­kal­kens unders­ta skikt, und­re röd­ste­nen som Öste­pla­na hed och vall är belä­get på, är utfor­mad som en mar­kant klev (röd­stensk­le­ven), som kan ses runt hela Kin­ne­kul­le. Röd­stensk­le­ven är gräns för reser­va­tet i öster med vack­ra vat­ten­fall och rasbranter.

Hit­ta Hit

Öster­pla­na hed och vall är ett natur­re­ser­vat.