Kin­ne-Vedums kyr­ka, byggd i sand­sten från Kin­ne­kul­le, sägs vara Väs­ter­göt­lands bäst beva­ra­de kyrka.

Den bygg­des till störs­ta delen under and­ra hal­van av 1100-talet. Tor­net till­kom på 1200-talet och någ­ra utbygg­na­der gjor­des på 1300- och 1400-talen. Alta­ret är från kyr­kans älds­ta tid och står på sin ursprung­li­ga plats. Den består av fint hugg­na sand­stens­block och täcks av en stor, hel ski­va. Även dop­fun­ten, som består av tre delar, är av sand­sten. Dop­fun­ten är för­mod­li­gen från sena­re hälf­ten av 1100-talet.

Hit­ta Hit