De glo­ba­la målen

Pla­tå­ber­gens Geo­park bidrar till upp­fyl­lan­det av de glo­ba­la mil­jömå­len – Agen­da 2030, så väl som svens­ka stra­te­gi­er: mil­jö­kva­li­tets­må­len, fri­lufts­må­len, samt kul­turmil­jömå­len. Orden ”pla­tå­bergs­land­ska­pet ska bru­kas, inte för­bru­kas” ska sty­ra geo­par­kens arbe­te med turis­m­ut­veck­ling på och runt pla­tå­ber­gen. Land­ska­pet är en unik resurs som ska använ­das inom besöksnä­ring, men utan att kom­pro­mis­sa med kom­man­de gene­ra­tio­ners möj­lig­he­ter att använ­da sam­ma resurs.

Pla­tå­ber­gens Geo­park har iden­ti­fi­e­rat någ­ra vik­ti­ga punk­ter som krävs för att områ­det ska bli en håll­bar destination:

  • Kun­skap genom inven­te­ring­ar och sårbarhetsanalyser
  • Infra­struk­tur på plats
  • Tyd­lig rollfördelning/ huvudmannaskap
  • Besökstryc­ket sprids över fle­ra områden
  • Säsong­en förlängs
  • Fos­sil­fritt resan­de gynnas
  • Infor­ma­tion till besö­kan­de om t.ex. allemansrätten

För att håll­bar­het ska imple­men­te­ras i prak­ti­ken behö­ver två vik­ti­ga delar vara på plats. Det förs­ta är kom­mu­ner­nas arbete/ ansvar, och det and­ra är aktö­rer­nas arbete/ ansvar. En geo­park kan stöt­ta bäg­ge delar med infor­ma­tion och underlag.

Pla­tå­bergs­land­ska­pet ska brukas
– inte förbrukas!

Geo­lo­gi berät­tar om pla­ne­ten jor­dens histo­ria. I vår natur finns det uni­ka geo­lo­gis­ka plat­ser som är veten­skap­ligt och peda­go­giskt vik­ti­ga för att för­stå livets utveck­ling och pla­ne­tens histo­ria. En geo­park får enligt Une­scos krav inte vara invol­ve­rad i någon typ av utvin­ning eller för­sälj­ning av geo­lo­giskt mate­ri­al – var­ken direkt eller indi­rekt via någon sam­ar­bets­part­ner. Vi upp­ma­nar alla att upp­le­va geo­lo­gin på plats i natu­ren, och påmin­ner om att det inte är lag­ligt att ploc­ka med sig ste­nar hem utan mar­kä­ga­rens till­stånd! Det är hel­ler inte tillå­tet att knac­ka loss sten ur berg eller hug­ga in sitt namn i berghällar.

För att det ska bli lätt att göra rätt så har vi tagit fram någ­ra sym­bo­ler som är fria att användas.

Ett sten­sä­kert löfte

Vi har tagit fram en enkel fly­er med ett antal “bud­ord” som ska hjäl­pa besö­ka­re i Pla­tå­ber­gens Geo­park att läm­na mini­malt med avtryck och sli­tage efter sig. Ett antal upp­ma­ning­ar till att tän­ka till lite extra och vara var­sam med det uni­ka sce­ne­ri pla­tå­bergs­land­ska­pet utgör. Ett håll­bart turis­tan­de gör att land­ska­pet behål­ler sina sär­drag så att gene­ra­tio­ner fram­ö­ver kan upp­le­va av det vi nju­ter av idag.

Använd gär­na fly­ern till gäs­ter och besö­ka­re så vi kan spri­da des­sa klok­ska­per. Dela ut i recep­tio­nen, lägg på rum­men eller häng upp i entrén.  Fly­ern är i A5-for­mat och finns med fyra oli­ka bak­si­dor med bil­der från våra berättarteman.

Beställ på info@platabergensgeopark.se så skic­kar vi ett gäng eller lad­da ner här.

Ett sten­sä­kert löfte

Jag lovar att vara en ansvars­ta­gan­de turist.

 

Jag ska bru­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet, inte för­bru­ka det.

 

Jag ska sam­la på upp­le­vel­ser utan att sam­la på stenar.

 

När jag ger mig ut i natu­ren ska jag föl­ja allemansrätten.

 

När jag slår upp mitt tält ska jag inte ska­da natu­ren eller stö­ra markägaren.

 

När jag utfors­kar nya plat­ser ska jag läm­na dem i sam­ma skick jag fann dem.

 

Jag ska föl­ja de sär­skil­da reg­ler som gäl­ler i skyd­da­de områden.

 

Jag ska vara för­be­redd på alla väder, alla möj­lig­he­ter och alla äventyr.

Mar­kä­gar­per­spek­ti­vet

För att turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet ska vara håll­bar behö­ver all typ av turism ske med ett bra sam­ar­be­te till loka­la mar­kä­ga­re. LRF, Natur­tu­rist­fö­re­ta­gen, Visit Dalar­na och Jord­ä­gar­för­bun­det har tagit fram både en avtalsmall och en fol­der som vi upp­munt­rar alla att använ­da vid turistak­ti­vi­te­ter på pri­vat­ägd mark.

Sve­askog är en stor mar­kä­ga­re i vårt områ­de. Läs gär­na mer på deras hem­si­da hur dom arbe­tar med upp­lå­tel­ser av mark och vat­ten till turismföretagare.