Små­ska­lig kalk­brän­ning i fält­ug­nar har myc­ket gam­la anor kring Billingen. 

Små­ska­lig kalk­brän­ning i fält­ug­nar har myc­ket gam­la anor kring Bil­ling­en. År 1916 bil­da­des AB Gull­hö­gens Bruk och år 1923 anla­des den förs­ta cement­fa­bri­ken. Gull­hö­gens Bruk kom att expan­de­ra stort efter and­ra världs­kri­get då anlägg­ning­en som mest hade över 400 anställ­da. Gull­hö­gen köp­tes upp av Cemen­ta år 1973. 

Idag domi­ne­ras den sto­ra fabriks­an­lägg­ning­en av sto­ra silos, ugns- och kross­an­lägg­ning­ar med mera. Cement­in­du­strin lig­ger i anslut­ning till ett dag­brott som omger Våmbs kyrk­by på tre sidor. Anlägg­ning­en är av stort indu­stri­hi­sto­riskt intres­se för såväl Ska­ra­borg som Sköv­de. Den är idag en av få cement­fa­bri­ker i landet.

I nor­ra brot­tet pågår fort­fa­ran­de bryt­ning av kalk­sten för att till­ver­ka cement. Brot­tet är myc­ket intres­sant eftersom sto­ra mäng­der fos­sil kan påträf­fas här. Gui­da­de turer i områ­det ord­nas av Cemen­ta. Vid des­sa kan du knac­ka ut en egen fos­sil, t. ex. en orto­ce­ra­tit som lev­de för 400 mil­jo­ner år sedan. I bergspring­or­na häc­kar idag skogsduvor.

Hit­ta Hit