Gisse­ber­get är ett av Väs­ter­göt­lands mins­ta pla­tå­berg ytmäs­sigt, men sam­ti­digt ett av de högs­ta med sina 327 meter över havet. Ber­get lig­ger i Tida­holms kom­mun. Gis­se­ber­get lig­ger på sam­ma kalk­stens­pla­tå som Plan­ta­ber­get, Varvs­ber­get och Gerums­ber­get och själ­va ber­get vi ser består av ler­skif­fer och diabas.

Gis­se­ber­get upp­levs med för­del från tex Öst­ra Gerums kyr­ka där man har en vac­ker vy över ber­get. Gis­se­ber­get är rela­tivt svår­till­gäng­ligt och man kan behö­va gå nära, eller över, pri­va­ta går­dar. Vill man ta sig upp på det så rekom­men­de­rar vi lant­mä­te­ri­ets kart­tjänst för att se dom få sti­gar som leder upp till ber­get. Beak­ta dess­utom alle­mans­rät­ten så att du inte stör dom som bor i närheten.

Lant­mä­te­ri­ets karta
Alle­mans­rät­ten