År 1150 slog sig cister­ci­en­ser­mun­kar ner i Varn­hem vid Bil­ling­ens väst­slutt­ning. Läget var ide­a­liskt med bör­dig åker­mark och till­gång till tim­mer, sten och friskt vat­ten från berget.

Mun­kar­na bygg­de upp en liten klos­terstad och utgräv­ning­ar visar att de inte bara hade ett avan­ce­rat vat­ten- och avlopps­sy­stem, utan för­mod­li­gen även kana­ler för vär­me och ven­ti­la­tion.

I slu­tet av 1200-talet var klos­ter­kyr­kan i Varn­hem Sve­ri­ges all­ra störs­ta kyr­ko­bygg­nad. Verk­sam­he­ten blomst­ra­de i fle­ra århund­ra­den. Men i sam­band med refor­ma­tio­nen på 1500-talet upp­hör­de klos­ter­verk­sam­he­ten och kyr­kan läm­na­des åt sitt öde. Mag­nus Gabri­el de la Gar­die lät restau­re­ra kyr­kan under 1600-talet och tack vare honom är den idag i gott skick. Själ­va klos­ter­bygg­na­der­na fick där­e­mot för­fal­la och inte för­rän på 1920-talet bör­ja­de man grä­va ut de gam­la rui­ner­na. Klos­ter­li­vet är väl doku­men­te­rat och i muse­et vid kyr­kan finns bland annat en modell av den cen­tra­la klo­s­te­ran­lägg­ning­en samt intres­san­ta bil­der och texter.

Varn­hems vack­ra kyr­ka är grav­plats för den Eriks­ka kung­aät­ten som rege­ra­de under 1100- och 1200-talet. Här vilar ock­så Stock­holms grun­da­re Bir­ger Jarl, lik­som kyr­kans “räd­da­re” Mag­nus Gabri­el de la Gar­die och hans maka Maria Eufrosyne.

Hit­ta Hit