Norr om det mer väl­kän­da natur­re­ser­va­tet Nohl­mar­ken lig­ger ett litet natur­re­ser­vat som heter Skultorpsprofilen.

Det är ett äld­re kalk­brott där det bil­dats kalk­tuff i sto­ra mäng­der längs brot­tets väg­gar. Reser­va­tet har varit skyd­dat ända sedan 1927 på grund av den spe­ci­el­la geo­lo­gin. Kalk­brot­tet fort­sät­ter söderut och över­allt ses sto­ra mäng­der kalktuff.

Kalk­tuff är en vit eller gul­ak­tig porös bergart som består av kal­ci­umkar­bo­nat. Den bil­das genom att vat­ten löser ut kalk då det rin­ner genom kalk­hal­tigt berg. Då kalk­hal­tigt vat­ten når ytan fälls kal­ci­umkar­bo­nat ut. Utfäll­ning­en kan kaps­la in växt­lig­het eller annat mate­ri­al som råkar fin­nas i dess väg. Där utfäll­ning­en är rik­lig bil­das kalk­tuff som då kan inne­hål­la växt­de­lar och and­ra före­mål. Pro­ces­sen är pågåen­de och visar hur fos­sil kan bil­das. När det bio­lo­gis­ka mate­ri­a­let för­svun­nit finns avtryc­ken kvar som hål­rum i kalk­tuf­fen. Des­sa avtryck är ofta myc­ket detalj­ri­ka och stu­di­er av växtav­tryck i kalk­tuff har haft stor bety­del­se för att för­stå hur flo­ran har vand­rat in.

Hit­ta Hit