Hull­sjön lig­ger på Tun­hemsslätt­ten i Troll­hät­tans kom­mun med Hun­ne­berg i fon­den. Sjön lig­ger 38 meter över havet och har en yta om cir­ka 1,84 kvadrat­kilo­me­ter med ett djup på cir­ka 1,2 meter. Sjön och områ­det omkring är natur­re­ser­vat.

Män­ni­skan bosat­te sig tidigt kring Hull­sjön. Det goda till­gång­en på fisk och fågel loc­ka­de. I trak­ten kring Hull­sjön finns forn­läm­ning­ar och spår av liv från Sten­ål­dern och fram­åt. Runt Hull­sjön fann man lätt­bru­ka­de morän­jor­dar som pas­sa­de fint till att odla oli­ka sädesslag.

Fågel­liv – Hull­sjön är en de finas­te fågel­lo­ka­ler vi har i Sve­ri­ge där över 260 arter note­rats. Oav­sett om en är fågel­skå­da­re eller inte så är Hull­sjön ett trev­ligt utflykts­mål för många. Sjön lig­ger som en spe­gel på slät­ten och omgär­das av mad­mark med stundom över­sväm­ma­de strän­der. Des­sa mader har sedan lång tid använts för slåt­ter och bete vil­ket ska­pat en livsmil­jö som gyn­nar fågel­li­vet. Hull­sjön är bland annat en vik­tig rast­lo­kal för änder, sva­nar och gäss.
På våren bjuds här ett skå­de­spel av världs­klass. Lär­kor­nas lekan­de flykt över fäl­ten, tofsvi­pans knyc­ki­ga luft­fär­der och vinan­de läte blan­das med stor­spo­vens dril­lan­de. Här kan man ock­så möta spe­lan­de dvärg- och dub­bel­bec­ka­si­ner. Många fåg­lar stan­nar till här på väg norrut för att fyl­la på ener­gi­för­rå­det. Under som­ma­ren lug­nar fågel­li­vet ner sig något utan att för den skull helt stan­na av. Fram­åt hös­ten drar många arter söderut igen och pas­se­rar åter­i­gen Hull­sjön. Runt Hull­sjön finns ett fler­tal par­ke­rings­plat­ser med hän­vis­ning till fågel­torn och gömslen.
Flo­ra – Hull­sjön är ett myc­ket närings­rikt vat­ten vil­ket gör att väx­ter som bred­kavel­dun, stor and­mat, krans­sval­ting, blom­vass och jät­te­gröe trivs fint här. Trots att sjön är såpass grund och närings­rik täcks bara en fjär­de­del av vege­ta­tion. Madäng­ar­na som över­sväm­mas årli­gen präglas av gräs- och star­ri­ka fuktäng­ar som bju­der på arter som veke­tåg, tuvtå­tel, kryp­ven, älg­ört och fackelblomster.
Hit­ta Hit