På öst­ra sidan av Hun­ne­berg sit­ter en gyl­le­ne spik i väg­gen. Vad gör den här?

Jo, jord­klo­tets histo­ria är inde­lad i oli­ka tidsåld­rar — den geo­lo­gis­ka tids­ska­lan. Vi har peri­o­der (som Perm, Tri­as, Jura) som i sin tur är inde­la­de i epo­ker. Var­je geo­lo­gisk tids­ål­der har en refe­rens­punkt någon­stans i värl­den. Gyl­le­ne spi­ken är en sådan refe­rens­punkt! Det var här den geo­lo­gis­ka histo­ri­en gick från en nivå (etage) till en annan i und­re ordo­vici­um, för 478 mil­jo­ner år sedan. Den gyl­le­ne spi­ken är där­för en inter­na­tio­nell geo­lo­gisk refe­rens­punkt för en geo­lo­gisk nivå som kal­las Flo­i­an – namn­gi­ven efter den lil­la byn Flo öster om Hun­ne­berg. Flo­i­an är utmär­kan­de för ett litet fos­sil (en spe­ci­ell grap­to­lit) som man hit­tar i ber­get här, ett litet marint, mask­lik­nan­de djur med fyra ”armar” som före­kom för förs­ta gång­en just då. (I ärlig­he­tens namn har spi­ken tap­pat sin gyl­le­ne färg efter någ­ra år med väd­rets mak­ter – men om du letar lite ser du att den fort­fa­ran­de sit­ter där!)

Hit­ta Hit

Gyl­le­ne spi­ken lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.