Här på nor­ra delen av Bil­ling­ens dia­baspla­tå finns res­ter­na av forn­bor­gen Grå­mur. Den är en av de 40-tal forn­bor­gar som finns i Västergötland.

En gång i tiden var de anlägg­ning­ar som fun­ge­ra­de som forn­ti­dens skydds­rum. När fara hota­de drog man sig undan och för­skan­sa­de sig här. De fles­ta bygg­des runt 500-talet e. Kr.

Borgläm­ning­en Grå­mur består idag av en halv­cir­kel­for­mad vall av sten. När val­len bygg­des lade man ste­nar på varand­ra utan mur­bruk, något som kal­las en kall­mur. Man kan se res­ter av muren inne i ras­mas­sor­na. Man kan se att borg­byg­gar­na utnytt­jat ber­gets natur­li­ga bran­ter som gav gott skydd mot inkräktare.

Hit­ta Hit