På 1890-talet hade man upp­täckt uran i mine­ra­let kolm, som finns lag­rat i alun­skif­fern på Billingen.

När det sena­re stod klart att det ur kol­men även gick att utvin­na det säll­syn­ta och efter­sök­ta grun­däm­net radi­um, väck­tes pla­ner på en indust­ri­ell bryt­ning och för­äd­ling av mine­ra­let. Våren 1909 bil­da­des AB Kolm, med syf­te att vid Lil­la Sto­lan bry­ta kolm och ur den­na utvin­na uran och radi­um. Paral­lellt skul­le ock­så ett kalk­bruk drivas.

Stor opti­mism präg­la­de till en bör­ja före­ta­get, som emel­ler­tid gans­ka snart råka­de i pro­blem då meto­den för att vin­na radi­um inte visa­de sig till­för­lit­lig. Kol­men hade dess­utom betyd­ligt läg­re radi­um­halt än vad man först beräknat.

Bryt­ning­en vid Lil­la Sto­lan upp­hör­de redan 1911. För­u­tom gruv­gång­ar­na i ber­get är bolags­hu­set vid Lil­la Sto­lan det enda som idag min­ner om de stor­sti­la­de pla­ner­na. En vand­ring­led som utgår från Sotar­li­den leder för­bi de gam­la brot­ten och ugnarna.

Hit­ta Hit