På Råda Ås finns en utsikts­pa­vil­jong med utsikt över Lid­kö­ping, Kin­ne­kul­le och Kinneviken.

Vid utsikts­pa­vil­jong­en finns ock­så en liten men myc­ket infor­ma­tiv geo­lo­gi­ut­ställ­ning där man kan lära sig mer om den geo­lo­gis­ka grund som ska­pat land­ska­pet. Det finns ock­så tema­tis­ka sti­gar med infor­ma­tions­tav­lor om kul­tur, natur och geo­lo­gi. Ett sten­kast bort lig­ger Rådås­går­den, var­f­i­från motions­spår på 2, 5 och 10 km löper i kupe­rad terräng.

Hit­ta Hit