Ålle­bergs högs­ta punkt är 335 meter över havet och där­med det högs­ta av de väst­göts­ka platåbergen!

Ber­get reser sig ca. hund­ra meter över det omgi­van­de land­ska­pet, med bran­ta dia­basstup mot norr och en mer slut­tan­de pro­fil mot söder. Ålle­berg lig­ger på Fal­byg­dens kalk­stens­pla­tå och själ­va ber­get består av ler­skif­fer och dia­bas. Dia­ba­sen finns bara mot nor­ra delen av ber­get. Kalk­ste­nen lig­ger runt ber­get och ger bör­di­ga och närings­ri­ka odlingsjor­dar. Även på ber­get har geo­lo­gin gett en spe­ci­ell växt­lig­het, med ädellövskog i bergs­bran­ter­na och artri­ka ängs- och betesmarker.

Sedan 1941 har Ålle­berg varit en vik­tig plats för segel­flyg, och än idag har man en segel­flyg­sko­la och ett segelflygsmuseum.

Hit­ta Hit

Ålle­berg är ett natur­re­ser­vat.