Längst nere vid Vänerns strand, vid Råbäcks hamn, kan man se hur de förs­ta sedi­men­ten i pla­tå­ber­gens sedi­men­tä­ra bergar­ter avlag­rats på urberget.

En bra plats att se det­ta är t.ex. en bit norr om ham­nen, på sjö­si­dan om klap­perstens­fäl­tet. Där finns en liten udde man kan gå ut på.

Urbergs­y­tan under pla­tå­ber­gen består av bergar­ter som ero­de­rats till en gans­ka plan yta. För omkring 550 mil­jo­ner år sedan låg Sve­ri­ge söder om ekva­torn. I en grund havsmil­jö avlag­ra­des sedi­ment ovan­på urber­get. De stel­na­de och blev till de sedi­men­tä­ra bergar­ter vi ser underst i pla­tå­ber­gen idag. Där hit­tar vi ett meter­tjockt bot­ten­konglo­me­rat. Ett konglo­me­rat är en bergart som består av run­da­de ste­nar (run­da­de för att de sli­pats av vat­ten, t.ex. av vågor­na i en strand­kant eller i en flod) som kit­tats sam­man till en bergart.

På strand­häl­lar­na vid Råbäcks hamn kan man se hur konglo­me­rat avsatts i fic­kor och spric­kor i urber­get. Ovan­på konglo­me­ra­tet avlag­ra­des där­ef­ter sand­sten – man ser den som en tyd­lig ter­rass i sko­gen en bit in från strandkanten.

I sand­stenslag­ret finns spår efter fos­sil och vågor (böl­je­slags­mär­ken). Des­sa berät­tar om den mil­jö som fanns här för mer än 500 mil­jo­ner år sedan – en vik­tig pus­sel­bit för att för­stå pla­ne­ten jor­dens utveckling.

Hit­ta Hit