Pre­cis bred­vid Läckö Slott hit­tar du Natu­rum Vänerskär­går­den – Victo­ri­a­hu­set, en utgångs­punkt till natur­om­rå­det Vänerskärgården.

Här finns både restau­rang och över­natt­nings­möj­lig­he­ter. I husets utställ­ning får du veta mer om de djur och väx­ter samt den geo­lo­gi och kul­tur­histo­ria som for­mat områ­det, allt för att öka upp­le­vel­sen när du ger dig vida­re ut i natu­ren. Se, lyss­na och lär. I bygg­na­den fin­ner du även konferensmöjligheter.

I Natu­rum Vänerskär­går­dens öpp­na mark­plan lig­ger Visi­tor Cent­re där du kan få svar på frå­gor, boka bil­jet­ter till eve­ne­mang och chec­ka in för över­natt­ning. Här lig­ger även restau­rang Hvi­ta Hjor­ten där du kan slå dig ner och nju­ta av en först­klas­sig matupp­le­vel­se medan du blic­kar ut över Vänern. Råva­ror­na kom­mer från områ­det, varav en del från Läckö Slotts trädgård.

Behö­ver du rum för nat­ten kan du som­na gott i ett av de 15 hotell­rum­men. De är tys­ta och rogi­van­de med natur­lig inred­ning, skö­na säng­ar och vac­ker utsikt över skog, slott eller Vänerskär­går­den. Två av rum­men är dess­utom lite stör­re med balkong.

Hit­ta Hit