Tom­tens kalk­brott är ett av de mer väl­be­va­ra­de kalk­brot­ten i Fal­kö­pings kom­mun, och berät­tar om en indu­stri som en gång var väl­digt omfat­tan­de i platåbergslandskapet.

Kalk­brot­tets histo­ria sträc­ker sig till­ba­ka till bör­jan på 1900-talet, och fram till 1960-talet brän­des kalk här i kalk­ug­nar. I mit­ten av 1950-talet bröts ca 15 000 ton kalk årli­gen och mer än 30 kalk­ug­nar var i bruk. Från mit­ten av 1970-talet fram till mit­ten av 1990-talet bröts kalk som kros­sa­des och använ­des som jord­brukskalk, sjö­kalk och skogsgödning.

Tom­tens kalk­brott har vid fle­ra till­fäl­len använts som kul­tura­re­na för utställ­ning­ar och kon­ser­ter. Kalk­brot­tet lig­ger på pri­vat mark så visa hän­syn vid besök!

Visa kar­ta